Leadership


Sergei Khitrov

President

Dmitry Statovsky

CEO

Artem Afatnitsky

Analyst