Leadership


Sergei Khitrov

President

Dmitry Statovsky

CEO

Artem Afatnitsky

Analyst of IDEO

Arsenii Markov

Business development manager