Leadership


Sergei Khitrov

President

Dmitry Statovsky

CEO

Artem Afatnitsky

Analyst

Arsenii Markov

Business development manager